Відділення Нотаріальної палати України в Львівській області

До відома!

Наказ набрав чинності 04.04.2014р.

опублікований в Офіційному віснику України №26 від 04.04.2014р.

 МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

 НАКАЗ

26.03.2014  № 570/5

 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 березня 2014 р.
за № 370/25147

 

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 02 квітня 2013 року № 607/5

 

Відповідно до пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 02 квітня 2013 року № 607/5 «Про заходи щодо взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2013 року за № 534/23066 (із змінами), такі зміни:

 

1) у пункті 1:

 

в абзаці першому:

 

слова «заяви про державну реєстрацію права власності та/або» замінити словами «заяв щодо державної реєстрації права власності або»;

 

після слів «далі - речові права» доповнити словами «на нерухоме майно»;

 

слова «рішення суду, що набрало» замінити словами «рішень судів, що набрали»;

 

після слів «фізична особа - підприємець» доповнити словами «(крім випадків державної реєстрації права власності на підставі рішень судів у справах про спадкування)»;

 

слова «договору іпотеки, що містить» замінити словами «договорів іпотеки, що містять»;

 

слова «на цілісні майнові комплекси підприємств» замінити словами «на підприємства як єдині майнові комплекси»;

 

після слів «комунальної форми власності» доповнити словами «(крім випадків державної реєстрації права власності на об’єкти житлової нерухомості за фізичними особами)»;

 

слова «на гідротехнічні споруди водних об’єктів загальнодержавного значення та на земельні ділянки під такими спорудами; на підставі договору оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки між організатором земельних торгів і переможцем торгів; на земельні ділянки, сформовані у порядку відведення земельної ділянки із земель державної та комунальної форми власності у разі підготовки лотів до проведення земельних торгів» виключити;

 

слова «а також у випадку подання рішення суду, що набрало законної сили, про зобов’язання органу державної реєстрації прав та/або державного реєстратора речових прав на нерухоме майно органу державної реєстрації прав вчинити дії щодо реєстрації, скасування реєстрації речових прав на нерухоме майно або скасування записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з відповідною заявою або без неї стосовно вищезазначених речових прав» виключити;

 

слова «скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та скасування записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» виключити;

 

абзац другий замінити трьома абзацами такого змісту:

 

«Дія цього наказу не поширюється на випадки подання заяв щодо:

 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, реєстрація яких проведена до 01 січня 2013 року відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення;

 

державної реєстрації права власності на нерухоме майно одночасно із заявами щодо державної реєстрації похідних від права власності речових прав на нерухоме майно, реєстрація яких проведена до 01 січня 2013 року відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення.»;

 

2) у додатку до цього наказу:

 

у пункті 1:

 

в абзаці першому:

 

слова «та/або» замінити словами «або інших»;

 

після слів «речових прав на нерухоме майно» доповнити словами «(далі - речові права на нерухоме майно)»;

 

в абзаці другому:

 

слова «рішення суду, що набрало» замінити словами «рішень судів, що набрали»;

 

після слів «фізична особа - підприємець» доповнити словами «(крім випадків державної реєстрації права власності на підставі рішень судів у справах про спадкування);»;

 

в абзаці третьому слова «договору іпотеки, що містить» замінити словами «договорів іпотеки, що містять»;

 

абзац четвертий викласти в такій редакції:

 

«на підприємства як єдині майнові комплекси;»;

 

абзац сьомий після слів «комунальної форми власності» доповнити словами «(крім випадків державної реєстрації права власності на об’єкти житлової нерухомості за фізичними особами)»;

 

абзаци восьмий - десятий, дванадцятий виключити.

 

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий, тринадцятий вважати відповідно абзацами восьмим, дев’ятим;

 

абзац дев’ятий замінити трьома абзацами такого змісту:

 

«Дія цього Порядку не поширюється на випадки подання заяв щодо:

 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, реєстрація яких проведена до 01 січня 2013 року відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення;

 

державної реєстрації права власності на нерухоме майно одночасно із заявами щодо державної реєстрації похідних від права власності речових прав на нерухоме майно, реєстрація яких проведена до 01 січня 2013 року відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення.»;

 

у пункті 2 слова «скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та скасування записів Державного реєстру» виключити;

 

в абзаці першому пункту 3 слова «їх сканування» замінити словами «сканування оригіналів документів, що подаються для проведення державної реєстрації прав, та копій документів, що пред’являються для державної реєстрації прав, засвідчені в установленому порядку»;

 

у пункті 4 слова «або рішення суду про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно або скасування записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» виключити;

 

у пункті 5:

 

в абзаці першому:

 

слова «копії відсканованих документів» замінити словами «електронні копії документів, поданих для державної реєстрації прав,»;

 

слова «, про що за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно повідомляє орган державної реєстрації прав, який прийняв відповідну заяву, та направляє документи, необхідні для формування реєстраційної або облікової справи щодо об’єкта нерухомого майна» виключити;

 

в абзаці другому:

 

слово «таке» замінити словами «один примірник»;

 

після слів «безпосередньо заявникові» доповнити словами «, а інший примірник - органу державної реєстрації прав, який прийняв відповідну заяву»;

 

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

 

«У разі відсутності у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно поштової адреси заявника, за якою надсилаються документи, обидва примірники рішення надсилаються органу державної реєстрації прав, який прийняв відповідну заяву.»;

 

у пункті 6:

 

в абзаці першому слова та цифру «після отримання повідомлення, передбаченого пунктом 5 цього Порядку» замінити словами «після прийняття рішення державним реєстратором прав на нерухоме майно Укрдержреєстру»;

 

в абзаці другому слова «скасування державної реєстрації речових прав або скасування записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» виключити;

 

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

 

«виготовлення за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно рішення про державну реєстрацію прав у паперовому вигляді з проставленням напису «Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» для подальшого долучення до реєстраційної справи. Напис скріплюється підписом державного реєстратора прав на нерухоме майно органу державної реєстрації прав, який прийняв відповідну заяву, із зазначенням прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою;».

 

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.

 

2. Державному підприємству «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (Богданов Л.В.) вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

 

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Мартиненко С.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної реєстраційної служби України Алексєєва І.С.

 

Міністр                                              Павло Петренко

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0370-14